Regulamin korzystania z serwisu www.planzmian.pl

§1. Postanowienia ogólne i definicje
1.    Przedmiot regulaminu odnosi się do usług internetowych świadczonych za pośrednictwem serwisu www.planzmian.pl zwany w dalszej części „Serwisem”
2.    Operatorem serwisu internetowego www.planzmian.pl jest przedsiębiorstwo Consilius Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, przy ul. Antoniukowskiej 7, 15-740 Białystok, zwane w dalszej części „Operatorem”
3.    Niniejszy regulamin, zwany w dalszej części "Regulaminem" określa zasady korzystania oraz rodzaje i zakres świadczenia usług drogą elektroniczną przez Operatora poprze wykorzystanie Serwisu.
4.    Użytkownikiem Serwisu, zwanym w dalszej części „Użytkownikiem” jest przedsiębiorca w rozumieniu przepisu art. 431 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93, z  późn. zm.), który korzysta z usługi świadczonej przez Operatora drogą elektroniczną w ramach Serwisu. Osoby którzy korzystają z serwisu nie określając właściwych parametrów charakterystycznych dla przedsiębiorstwa nie mogą odwoływać się do postanowień niniejszego Regulaminu.
5.    W okresie obowiązywania wersji Beta usługi świadczone są nieodpłatnie z wyłączeniem usługi obejmującej wysyłanie sms.  Po ustaniu wersji beta będą one świadczone na podstawie cennika, stanowiącego  wykaz obowiązujących opłat za korzystanie z płatnych form serwisu, który publikowany będzie na stronie internetowej Serwisu. Użytkownik nie musi korzystać z płatnej wersji. 
6.    Poprzez Usługę, zwanej w dalszej części usługa, należy rozumieć świadczone na rzecz Użytkownika przez Operatora usługi dostępne w ramach Serwisu, których rodzaj określa Regulamin.
7.    Poprzez Umowę, zwaną w dalszej części Umową, należy rozumieć świadczenia usług przez Operatora na warunkach i zasadach uregulowanych w Regulaminie oraz aktualnie obowiązującym Cenniku, przy czym w okresie obowiązywania wersji Beta, usługi są świadczone nieodpłatnie z wyłączeniem usługi obejmującej wysyłanie sms. 
8.    Poprzez Login, zwaną w dalszej części Loginem, należy rozumieć indywidualnie wprowadzony, aktywny adres podany przez Użytkownika podczas rejestracji do Serwisu.
9.    Poprzez Hasło, zwane w dalszej części Hasłem, należy rozumieć ciąg znaków wybranych przez Użytkownika, którymi Użytkownik posługuje się w celu zabezpieczenia korzystania z serwisu. Operator nie odpowiada za zmiany dokonane przez nieuprawnione osoby, którym użytkownik przekazał Hasło w sposób świadomy lub nieświadomy.
10.    Poprzez Dokument, zwany w dalszej części Dokumentem, należy rozumieć tworzony przez Użytkownika w ramach korzystania z Serwisu dokonywany w formie elektronicznej, w tym harmonogram czasu pracy, karta czasu pracy, lista obecności, plan urlopów, możliwy do zmiany, wydrukowania lub wykasowania.
11.    Rozpoczynając korzystanie z Serwisu, w tym ze świadczonych w ramach niego przez Operatora poszczególnych Usług, Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem, zrozumiał jego treść i akceptuje wszystkie jego postanowienia oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania.
12.    Treść Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej Serwisu w zakładce /regulamin/
13.    Użytkownik wyraża zgodę na przechowywanie przez Operatora na jego komputerze niewielkich plików tekstowych (tzw. cookies) niezbędnych do prawidłowego świadczenia usług przez Operatora, które serwer może odczytać przy każdorazowym połączeniu się z konkretnego komputera. Pliki te nie zmieniają konfiguracji jego komputera, nie służą do instalowania bądź odinstalowania jakichkolwiek programów komputerowych, wirusów, nie ingerują w integralność systemu bądź danych Użytkownika oraz nie są przetwarzane przez inne serwisy internetowe.

§2 Usługi świadczone przez Operatora
1.    Podstawową usługą świadczoną przez Operatora na rzecz Użytkowników w ramach Serwisu jest udostępnianie aplikacji internetowej www.planzmian.pl umożliwiającej tworzenie elektronicznych harmonogramów pracy zmianowej w przedsiębiorstwie. Dodatkowo serwis, na podstawie danych elektronicznych prowadzanych przez użytkownika generuje usługi obejmujące tworzenie kart czasów pracy, list obecności, planów urlopu oraz wysyłanie powiadomień do zdefiniowanych przez Użytkownika pracowników powiadomień drogą e-maila oraz za pomocą sms.
2.    Z usługi opisanej w ust. 1 powyżej Użytkownik może korzystać w jednym z pakietów, określonych w Serwisie, przy czym w okresie obowiązywania wersji beta usługi są świadczone nieodpłatnie, za wyłączeniem usługi obejmującej wysyłanie powiadomień do zdefiniowanych przez Użytkownika pracowników za pomocą sms.

§3 Zasady korzystania z Serwisu.
1.    Dostęp do Serwisu możliwy jest wyłącznie w formie on-line, w związku z czym niezbędne jest posługiwanie się przez Użytkownika komputerem posiadającym dostęp do sieci Internet.
2.    Korzystanie z usług świadczonych w ramach Serwisu wymaga akceptacji Regulaminu oraz zawarcia umowy zgodnie z postanowieniami §4 Regulaminu.
3.    Zawarcie Umowy z Operatorem następuje poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego i wykonanie kolejnych czynności zgodnie z poleceniami zamieszczonymi w Serwisie oraz złożenie oświadczenia o akceptacji treści Regulaminu wydawanych przez Operatora, a znajdujących się na stronach internetowej Serwisu:
4.    Użytkownik podczas rejestracji zobowiązany jest podać dane właściwe dla Użytkownika, w tym w szczególności odnoszące się do danych przedsiębiorstwa takie jak: pełna nazwa firmy przedsiębiorcy, adres siedziby firmy, NIP.
5.    Podawane przez Użytkownika dane, o których mowa w ust. 4 powyżej winny być zgodne ze stanem faktycznym i prawnym. W okresie obowiązywania umowy, Użytkownik jest zobligowany do niezwłocznego aktualizowania tych danych.
6.    Umowa pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem zostaje zawarta gdy po pomyślnym przejściu procesu rejestracji,.
7.    Użytkownik może w każdym czasie sprawdzić wprowadzone do Serwisu przy rejestracji dane poprzez zalogowanie się do swojego konta i wejście na stronę Serwisu jak również w ten sam sposób może dokonywać ich zmiany, bądź korygować błędy.
8.    Użytkownik wybierając jedną z płatnych Usług zobowiązany jest po zawarciu umowy uiścić opłatę na rzecz Operatora za wybraną usługę zgodnie z obowiązującym Cennikiem. Cennik publikowany jest na stronie internetowej. Zapłata za usługę może nastąpić w jednej z form wskazanych w Cenniku (zapłata przelewem na rachunek bankowy Operatora na podstawie wygenerowanej w Systemie faktury proforma, zapłata z wykorzystaniem systemu płatności elektronicznej dostępne z pozycji Serwisu.
9.    Po zawarciu Umowy oraz uiszczeniu opłaty w sposób opisany w ust. 8 powyżej, do korzystania z Serwisu wystarcza każdorazowe zalogowanie Użytkownika na stronie głównej Serwisu poprzez poprawne wpisanie Loginu oraz Hasła.
10.    Podczas obowiązywania Umowy Użytkownik nie powinien udostępniać swoich danych identyfikacyjnych jakim jest Hasło osobom trzecim. W przypadku stwierdzenia naruszenia poufności tych danych, Użytkownik powinien jak najszybciej zmienić Hasło.
11.    Użytkownik nie może przenosić praw przysługujących mu z tytułu zawarcia Umowy z Operatorem na inne osoby, bez wyraźnej zgody Operatora wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
12.    Po otrzymaniu opłaty, Operator wystawia Użytkownikowi fakturę VAT, która jest doręczana Użytkownikowi w formie elektronicznej
13.    Umowa zostaje rozwiązana w przypadku zapomnienia przez Użytkownika Hasła i zaistnienia sytuacji uniemożliwiającej wygenerowanie nowego Hasła. W takiej sytuacji uiszczona przez Użytkownika opłata nie jest zwracana.
14.    Operator może rozwiązać Umowę poprzez jej wypowiedzenie ze skutkiem natychmiastowym. Wypowiedzenie umowy następuje poprzez usunięcie konta Użytkownika i zablokowanie dostępu do Serwisu, jeśli Użytkownik:
•    narusza postanowienia Regulaminu,
•    podejmuje działania, które zagrażają bezpieczeństwu danych zgromadzonych w Serwisie,
•    podejmuje próbę nieuprawnionego dostępu do Serwisu,
•    dokonuje czynności niezgodnych z prawem za pośrednictwem Serwisu,
•    działa na szkodę Operatora,
•    podał nieprawdziwe dane, o których mowa w ust. 4 powyżej.
W takim wypadku, wskazanych w niniejszym ustępie uiszczona przez Użytkownika opłata nie jest zwracana.
15.    Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie danych i informacji, odnoszących się do zmian w technologii Serwisu, lub stanowić istotne informacje użytkowe związane z korzystaniem z Serwisu, na adresu e-mail podany podczas zawierania Umowy.
16.    Serwis jest dostępny dla Użytkowników nieprzerwanie, przy czym Operator uprzedza o możliwości czasowego zawieszenia dostępności Serwisu z powodów technicznych (awarii, konieczności przeprowadzenia napraw lub konserwacji systemów obsługujących Serwis oraz w związku z koniecznością ich modernizacji lub rozbudowy, napraw lub konserwacji).

§4 Przepisy przejściowe i postanowienia końcowe

1.    Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na stronie internetowej Serwisu i stanowi integralną część zawieranej z Użytkownikiem umowy.
2.    Użytkownik przy rozpoczęciu korzystania z Serwisu, po chwili wejścia w życie zmian zostanie powiadomiony o takich zmianach.
3.    Użytkownik jest zobowiązany do powiadamiania Operatora o każdorazowej zmianie adresu poczty elektronicznej, z tym skutkiem, iż w przypadku braku wykonania tego obowiązku bądź wykonania go w sposób nienależyty, oświadczenie Operatora wysłane do Użytkownika na dotychczasowy adres e-mail jest skuteczne.
4.    Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne bądź bezskuteczne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.